Danuta Czarny

Kodeks etyczny i jego procedury służą szczególnej relacji i odpowiedzialności terapeutycznej, pomiędzy Klientem i Terapeutą. Relacja ta oparta jest o podstawowe standardy, umożliwiające prawidłowy przebieg oraz realizacje celu terapii.

Kontrakt

Zobowiązuję się:

sformułować przejrzysty kontrakt z klientem, precyzujący cele sesji oraz warunki finansowe;

zachować poufność i właściwie zabezpieczyć dane osobowe, informacje otrzymane od Klienta oraz zapisy z sesji, z uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych, przewidzianych prawem a także zapewnć Klientowi dostęp do jego danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r);

Odpowiedni dobór klienta oraz kompetencje terapeuty

Zobowiązuję się:

rzetelnie ocenić zdolność i motywację Klienta do używania i integrowania stosowanych technik i metod terapeutycznych;

określić obszar odpowiedzialności Klienta za siebie i jego własny stan psycho-fizyczny;

wyjaśnić przeciwskazania, potencjalne zagrożenia oraz ryzyko związane z terapia;

prowadzić swoją praktykę wyłącznie w obszarze, w którym posiadam zawodowe i specjalistyczne kompetencje uzyskane w procesie szkoleń i praktycznego doświadczenia;

skierować Klienta do innego terapeuty, praktykującego w dziedzinie, której dotyczy problem, a wykracza poza moją specjalizację;

pozostawać w regularnej superwizji; poszerzać wiedzę, dbać o własny rozwój osobisty i zawodowy;

Relacja Terapeuta - Klient

Zobowiązuję się:

kierować się podstawowym celem terapeutycznym jakim jest dobro klienta;

stworzyć zdrową, profesjonalną przestrzeń umożliwiającą i wspierającą wzajemną komunikację oraz pracę terapeutyczną,

respektować autonomię, godność i system wartości Klienta oraz podstawowe prawa człowieka;

powstrzymać się od wszelkich ocen moralnych, od uprzedzeń czy dyskryminacji Klienta

rozwiązać kontrakt i skierować Klienta do innego terapeuty w przypadku wystąpienia – utrudniających lub uniemożliwiających pracę – różnic kulturowych, ideologicznych, religijnych itp.

dostarczyć za zgodą lub na prośbę Klienta, dostępne źródła wiedzy, materiały edukacyjne, sieci wsparcia i inne informacje wspierające rozwój i zdrowie Klienta;

unikać relacji, ograniczających moją bezstronność lub prowadzić do konfliktu interesów.